STATUT
Fundacji Madagaskar
/tekst ujednolicony/

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Madagaskar” – nazwa pełna, nazwa skrócona nie występuje. Dalej w tekście będzie określana jako „Fundacja”.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 25.08.2012 r. w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, przy ul. Mazowieckiej 13b/3, przed Notariuszem Joanną Maszorek – Rep. A nr 838/2012 przez Arkadiusza Sebastiana Ziembę zwanego dalej „Fundatorem”.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203, z 1991 r., z późn. zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania części celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
5. Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować, po wniesieniu środków rzeczowych lub pieniężnych osoby fizyczne i osoby prawne (krajowe i zagraniczne), pod warunkiem uzyskania zgody Fundatora.
6. Nazwa Fundacji może być tłumaczona na inne języki w celu reprezentacji poza granicami kraju.
7. Fundacja może powoływać placówki badawcze, biura i spółki w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
8. Powołuje się oddział Fundacji w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim.
9. Tworzone oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego statutu.

II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 3

Celem Fundacji jest:
1. Propagowanie twórczości Arkadego Fiedlera na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Madagaskaru.
2. Ufundowanie i budowa pomnika Arkadego Fiedlera na terytorium Republiki Madagaskaru.
3. Kulturoznawcza działalność edukacyjna i wydawnicza.
4. Propagowanie wiedzy o Madagaskarze w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jego historii, krajoznawstwa i sztuki.
5. Działalność edukacyjna, medyczna i pomocowa na rzecz ludności Madagaskaru.
6. Ochrona endemicznej fauny i flory Madagaskaru, w tym jego zalesianie.
7. Ochrona środowiska i działalność ekologiczna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
8. Nawiązanie i zacieśnianie współpracy z mieszkańcami Republiki Madagaskaru (z wyłączeniem czynności, do których uprawnienia posiada wyłącznie Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej).

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 4

1. Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora dnia 25.08.2012 r., aktem notarialnym Rep. A nr 838/2012 w kwocie 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych),
b) środki rzeczowe i środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych darowizn lub wpłat oraz subwencje i dotacje od osób prawnych i fizycznych wnoszone na rachunek Fundacji zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem,
c) środki pieniężne pochodzące z publicznych zbiórek, które będzie prowadzić Fundacja,
d) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych Fundacji,
e) inne wpływy (w tym granty).
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 5

1. Dochody Fundacji są przeznaczone na realizację jej celów statutowych.
2. Fundacja:
a) nie udziela pożyczek pieniężnych oraz nie udziela zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) nie przekazuje swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) nie wykorzystuje swego majątku przez członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,
d) nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.
3. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na jej rachunku bankowym, poza kwotą nie przekraczającą 2000 zł. (dwóch tysięcy zł.) na bieżące wydatki gotówkowe, która wraz ze środkami rzeczowymi pozostaje w dyspozycji Zarządu Fundacji. Są one wykorzystywane w zakresie zgodnym z celami i bieżącymi potrzebami Fundacji.

§ 6

Przychody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, zbiórek publicznych, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

IV. Organy Fundacji i zasady ich działania

§ 7

Organami Fundacji są:
1. Fundator.
2. Zarząd Fundacji.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 8

Fundator
Kompetencje Fundatora:
1. Określenie składu, struktury, organizacji Zarządu Fundacji.
2. Dokonywanie zmian w składzie Zarządu Fundacji w dowolnym czasie.
3. Udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi Fundacji.
4. Przyjmowanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji.
5. Określenie składu, struktury, organizacji Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjmowanie sprawozdań i zaleceń Komisji Rewizyjnej.
7. Określenie, które funkcje pełnione w organach Fundacji mogą być wykonywane odpłatnie.
8. Stworzenie, zmiana Statutu wraz z celami Fundacji i struktury organizacyjnej Fundacji.
9. Podejmowanie decyzji o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku.
10. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do Fundacji nowych fundatorów.

§ 9

Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób powołanych przez Fundatora.
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje jego prezes powołany spośród jego członków przez Fundatora.
3. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić: Fundator ustanawiający Fundację, nowi (późniejsi) fundatorzy oraz inne osoby.
4. W skład Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić członkowie organu kontrolnego – Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
6. Pierwszy Zarząd Fundacji działa w składzie:
Prezes Zarządu Fundacji – Arkadiusz Sebastian Ziemba
Wiceprezes Zarządu Fundacji – Zbigniew Sas
Skarbnik Fundacji – Małgorzata Szalewicz.

§ 10

Kompetencje i sposób reprezentacji
1. Zarząd Fundacji z zastrzeżeniem kompetencji innych organów kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności kieruje i prowadzi działalność statutową, zarządza majątkiem Fundacji, podejmuje decyzje w przedmiocie form i środków oraz udzielonej pomocy w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
2. Zarząd Fundacji organizuje pracę biura Fundacji, tworzy niezbędne jednostki organizacyjne oraz określa zasady i zakres ich działania.
3. Zarząd Fundacji uchwala roczne plany działania Fundacji i regulaminy.
4. Zarząd Fundacji ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych dla potrzeb działalności statutowej.
5. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
6. Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo reprezentowania Fundacji. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Fundacji umocowany jest każdy członek Zarządu Fundacji z osobna.
7. Każdy członek Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 11

1. Decyzje Zarządu Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów (2/3 głosów).
2. Do prawomocności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (4 razy w roku).

§ 12

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie w oparciu o ustawę z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę z dn. 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
2. Wykonanie określonej części zadań Zarząd Fundacji może scedować na prezesa, bądź określonych członków Zarządu Fundacji na czas określony w umocowaniu.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji może ustać na skutek:
– rezygnacji,
– odwołania,
– śmierci.

§ 13

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z 3 osób powołanych przez Fundatora.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący powołany spośród jej członków przez Fundatora.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych organów Fundacji, tj. Fundator, członkowie Zarządu Fundacji.
4. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Fundacji, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być wybrani na tę funkcję albo pełnić jej w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia i zwrotu kosztów.
5. Komisja Rewizyjna powoływana jest na czas nieokreślony.
6. Pierwsza Komisja Rewizyjna działa w składzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Rafał Kamil Chrzanowski
Członek Komisji Rewizyjnej – Izabela Marzena Grybko
Członek Komisji Rewizyjnej – Maciej Bienias.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Fundacji i weryfikacja rocznego sprawozdania finansowego.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
9. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej może ustać na skutek:
– rezygnacji,
– odwołania,
– śmierci.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.

V. Likwidacja Fundacji

§ 15

1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych Fundacji.
2. Stan likwidacji stwierdza Fundator wraz z Komisją Rewizyjną, jednocześnie powołując likwidatora Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 16

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dn. 31 maja, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 17

Statut został uchwalony 25 sierpnia 2012 roku w Szczecinie.
Zmian w Statucie dokonano 17 grudnia 2012 roku:
– § 8 ust. 8,
– § 10 ust. 6,
– § 10 ust. 7.