REGULAMIN konkursu „Długopisem na Madagaskar”.

& 1. Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym regulaminie zawarte są warunki konkursu „Długopisem na Madagaskar”, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Bikershop spółka z o. o., z siedzibą przy ulicy Czarnowiejskiej 6, 31-126 Kraków, numer NIP 6790083347, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000381214, zwana dalej Organizatorem.
 3. Konkurs prowadzony jest we współpracy z Arkadiuszem Ziemba prowadzącym stronę ziembazmadagaskaru.pl
 4. Konkurs trwa od 09 lipca 2013 do 15 lipca 2013 roku.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

& 2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadających miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Arkadiusz Ziemba oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

& 3. Nagrody

Nagrodami w konkursie są:

 1. Nagroda główna o łącznej wartości 300 złotych w postaci: dwóch par okularów przeciwsłonecznych marki Sinner dla dzieci o wartości 99 złotych każda, oraz jednej pary damskich okularów przeciwsłonecznych marki Sinner o wartości 99 złotych oraz nagroda niespodzianka w postaci dwóch kartek pocztowych z Madagaskaru o wartości 3 złotych. Jeżeli Zwycięzca Konkursu wyrazi taką chęć, kartki może wypełnić, zaadresować i odesłać w kopercie na swój koszt Organizatorowi. Zostaną one wówczas dostarczone na Madagaskar, odpowiednio ofrankowane na Madagaskarze i nadane przesyłką zwykłą bez potwierdzenia nadania na poczcie w Antananarivo (oddział pocztowy Lotnisko Ivato lub Poczta Główna Antaninarenina) w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
 2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy, czyli autorowi nagrodzonego Utworu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 51 poz. 307 z 2010 r. ze zm.).
 3. Informacje o przyznaniu nagrody zostaną ogłoszone na stronie internetowej ziembazmadagaskaru.pl najpóźniej w dniu 09 lipca 2013 roku.
 4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

& 4. Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu

 1. Zgłoszenie

Jedynym warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie na adres mailowy arek.ziemba(małpa)ziembazmadagaskaru.pl sfotografowanego lub zeskanowanego rysunku zainsirowanego Madagaskarem wraz z tytułem. Rysunek należy wykonać w technice: długopis i papier. W tytule maila należy wpisać: Konkurs.

 1. Zwycięzcę Konkursu wybiera Arkadiusz Ziemba określając pomysłowość prac.
 2. Wyłączone z Konkursu są odpowiedzi zawierające treści: obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, wulgarne, treści sprzeczne z prawem, treści naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa do wizerunku, treści reklamujące podmioty inne, niż wymieniane w Konkursie.
 3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy . Wybrane odpowiedzi będą na bieżąco publikowane na stronie ziembazmadagaskaru.pl
 4. Wpisy informujące w jakikolwiek sposób o konkursie i umieszczane na funpage’u http://facebook/ziembazmadagaskaru.pl mają jedynie charakter informacyjny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zapisu, że Uczestnik zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności Serwis Facebook. Konkurs nie jest przez wymieniony Serwis Facebook w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przez niego przeprowadzany, czy z Serwisem związany. Dane Zwycięzcy nie będą przekazywane Serwisowi Facebook, a Organizatorowi. Udział w Konkursie nie jest w żaden sposób uzależniony od używania jakichkolwiek funkcji Serwisu Facebook, uczestnik Konkursu nie musi być użytkownikiem Serwisu Facebook. Nadmienia się, że Serwis Facebook nie będzie używany w charakterze mechanizmu rejestracji lub przystąpienia do Konkursu ani jako medium powiadomienia Zwycięzcy.

& 5. Odbiór nagród

 1. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje nagroda obowiązany jest przesłać swoje dane, czyli: imię, nazwisko, adres, numer telefonu na adres w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy na stronie ziembazmadagaskaru.pl i od momentu otrzymania powiadomienia drogą mailową
 2. Niewysłanie przez zwycięzcę jego danych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa Uczestnika do nagrody.
 3. Nagrody zostaną przesłane przesyłką rejestrowaną do Zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej najpóźniej do 10 dni od daty otrzymania danych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody.
 5. W razie niemożliwości doręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, traci on prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

& 6. Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym twórcą pracy w postaci rysunku zgłoszonego do konkursu „Długopisem na Madagaskar” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 152, poz. 1016 z 2002 r.) i posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego Utworu i, że nie jest on obciążony na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Każdy Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania ze zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu Utworów, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji.

& 7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem na kopercie „Konkurs Długopisem na Madagaskar” do Organizatora na adres: Bikershop spółka z o. o., ulica Czarnowiejska 6, 31-126 Kraków do 20lipca 2013 roku. Za datę zgłoszenia reklamacji uznawana jest data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje rozpatrywane będą przez Bikershop Sp. z o. o. w terminie 7 dni od ich otrzymania. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

& 8. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych jest Bikershop spółka z o. o., ulica Czarnowiejska 6, 31-126 Kraków. Celem zbierania danych jest wyłonienie Zwycięzcy nagrody w Konkursie pod nazwą „Długopisem na Madagaskar” oraz wydanie nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu zamieszczonej na stronie ziembazmadagaskaru.pl
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem: ulica Czarnowiejska 6, 31-126 Kraków, w dni powszednie w godzinach pracy oraz na stronie internetowej: ziembazmadagaskaru.pl.
 4. Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.